/* disable right click on images*/ /* end of script*/

Σελίδες

Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014

Σχετικὰ μὲ ἐμᾶς

     Ἡ κίνηση «ΙΕΡΟΦΑΝΤΕΣ» ἀπαρτίζεται ἀπὸ ἄτομα μὲ ἐλεύθερη σκέψη, ἀνοιχτὸ μυαλὸ καὶ αὐτογνωσία, τὰ ὁποῖα ἀκολουθοῦν μὲ εὐσέβεια τοὺς πατρώους Θεοὺς τῆς Ἑλληνικῆς Θρησκείας.
     Ἡ ὀνομασία «ΙΕΡΟΦΑΝΤΕΣ» ἐπιλέχθηκε γιὰ νὰ δηλώσει τὸν σεβασμὸ σὲ ὅλους τοὺς προγόνους μας, ποὺ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες μετέδιδαν ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιὰ τὴ γνώση γιὰ τοὺς Θεούς, τὴν Ἑλληνικὴ Λατρεία καὶ τὰ Ἑλληνικὰ Μυστήρια. Ἡ συγκεκριμένη ὀνομασία σὲ καμία περίπτωση δὲν θὰ πρέπει νὰ θεωρηθεῖ ὅτι ἐκφράζει ἔπαρση, ἰδιοτέλεια ἢ ὑπέρμετρο «ΕΓΩ».
     Ἱεροφάντης θεωρεῖται ὁ κάθε ἄνθρωπος ποὺ ἔχει συλλάβει τὴ φύση τῶν Θεῶν καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Θρησκείας καὶ εἶναι ἱκανὸς νὰ μεταδώσει τὴ γνώση αὐτὴ καὶ στοὺς ἄλλους ἀνθρώπους· νὰ τοὺς φανερώσει, δηλαδή, ὅπως δηλώνει ἡ λέξη «ἱεροφάντης», τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια. Ὅποιος ἀκολουθεῖ μὲ εὐσέβεια τοὺς Θεούς, δύναται, στὸν βαθμὸ ποὺ τοῦ ἐπιτρέπει ἡ θνητὴ φύση του, νὰ προσεγγίσει καὶ νὰ γνωρίσει τὰ Ἱερὰ καὶ τὰ Ὅσια, τὰ Ρητὰ καὶ Ἄρρητα τῆς Ἕλληνικῆς Θρησκείας
     Ἡ κίνηση «ΙΕΡΟΦΑΝΤΕΣ» δὲν ἀποσκοπεῖ μόνο στὴν ἀνάδειξη καὶ διαφύλαξη τῆς συνέχειας τῆς Ἑλληνικῆς Θρησκείας, ἀλλὰ ἐπίσης ΚΑΛΕΙ ὅλους τοὺς Ἕλληνες νὰ ἀκολουθήσουν μὲ εὐσέβεια τοὺς πατρώους Θεοὺς καὶ μέσῳ τοῦ Ἑλληνικοῦ Λόγου νὰ γίνουν ἱεροφάντες.

Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014

Ἀνακοίνωση 001/20-3-2014

ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014, ΕΛΑΦΗΒΟΛΙΩΝ 9η ΜΕΣΟΥΝΤΟΣ, Α' ΕΤΟΣ 698ης ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ


       Στὴν αὐγὴ τοῦ 21ου αἰώνα μ.κ.χ. ἡ Ἑλληνικὴ Θρησκεία ἀναγεννιέται μέσα ἀπὸ τὸ μεσαιωνικὸ σκότος ποὺ ἔχει καταλάβει τὰ Ἱερὰ χώματα τῆς Ἑλληνικῆς Γῆς, ὅπως ὁ Διόνυσος Ζαγρέας ἀναγεννιέται σὲ Διόνυσο Ἐλευθερέα, τὸν ἐλευθερωτὴ τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ὕλης καὶ τῆς θνητῆς τους φύσης.
       Ὁ Ἱερὸς Ἑλληνικὸς Λόγος μᾶς καλεῖ νὰ τὸν ὑπερασπισθοῦμε καὶ νὰ τὸν ἀκολουθήσουμε σὲ αὐτὴν τὴν παρακμιακὴ ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε, ὅπου παρατηρεῖται ἰσοπέδωση τῶν ἐθνῶν, τῶν πολιτισμῶν, τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων,τῶν νόμων, τῶν ἀξιῶν, τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς δικαιοσύνης.
        Ἐδῶ καὶ 1700 χρόνια ἡ Ἑλληνικὴ θρησκεία εἶναι ὑπὸ διωγμό. Μὲ διατάγματα τῶν Ρωμαίων κατακτητῶν τὰ Ἑλληνικὰ Ἱερὰ καὶ οἱ Ναοί μας καταστράφηκαν. Οἱ Ἱερεῖς καὶ Ἱέρειες τῆς Ἑλληνικῆς Θρησκείαςδιώχθηκαν καὶ τὰ Ἑλληνικὰ Θεολογικὰ συγγράμματα στὸ σύνολό τους ἐξαφανίστηκαν ἢ καταστράφηκαν. Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ μὲ τὰ ἔργα τῶν Ἑλλήνων Φιλοσόφων, καθὼς ἐλάχιστα ἔχουν διασωθεῖ καὶ ἀπὸ αὐτὰ τὰ περισσότερα ὄχι ἀκέραια. Ἡ λέξη Ἕλληνας ἔφτασε νὰ ἀποτελεῖ ὕβρις καὶ νὰ τιμωρεῖται μὲ θάνατο. Μετὰ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821 καὶ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος ἡ καταδυνάστευση συνεχίστηκε καὶ ἐξακολούθησε νὰ ὑφίσταται ἀκόμη καὶ μετὰ τὴ μεταπολίτευση.
       Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν τελευταίων χρόνων ἔχουν γίνει ἀρκετὲς προσπάθειες γιὰ τὴν ἀνάδειξη καὶ τὴν ἀναγνώριση τῆς Ἑλληνικῆς Θρησκείας. Ὅμως οἱ προσπάθειες αὐτὲς δὲν προήλθαν μέσα ἀπὸ μιὰ συλλογικὴ δράση ἑνὸς μαζικοῦ κινήματος, τὸ ὁποῖο δυναμικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ διεκδικήσει τὸ αὐτονόητο: Τ δικαιώματά μας ς λληνεςατόχθονες, ὅπως ὁρίζονται ὄχι μόνο ἀπὸ τὶς διακηρύξεις τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς ἄγραφους καὶ ἀπαράβατους νόμους τῶν προγόνων μας.
       Μὲ τὸν ἐρχομὸ τῆς Ἐαρινῆς Ἰσημερίας ὁλοκληρώνεται ἕνας κύκλος ἐπαφῶν κατὰ τὸν ὁποῖο πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς μοιραστήκαμε σκέψεις, προβληματισμοὺς καὶ ἀπόψεις γιὰ τὴν ἐκπλήρωση ἑνὸς κοινοῦ ὀνείρου: Τν ναγνώριση κα τν νάδειξη τς λληνικς Θρησκείας κα τν ρχαίων λληνικν δεν, ρετν κα ξιν, μ στόχο ν διατηρηθε σβεστη προγονικὴ Φλόγα.
       Ἡ δράση μας ἀρχίζει μὲ τὴν Ἐαρινὴ Ἰσημερία γιὰ νὰ δηλώσουμε αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ ὁποῖο συμβολίζει· τὴν ἀρχὴ μιᾶς καινούργιας ἐποχῆς καὶ παράλληλα τὴν κυριαρχία τοῦ φωτός. Φιλοδοξοῦμε μέσα ἀπὸ αὐτὴν νὰ προβάλουμε τὴ διαχρονικότητα τῆς Ἑλληνικῆς Θρησκείας καὶ νὰ συμβάλουμε στὴν ἀδιάλειπτη πορεία της συνδέοντάς την μὲ τὰ δεδομένα τῆς σύγχρονης ἐποχῆς. Μέσα ἀπὸ τὴν ἀντικειμενικὴ ἔρευνα τῶν ἀρχαίων θεολογικῶν κειμένων, τῶν ἀρχαιολογικῶν εὐρημάτων καὶ τῶν ἐθνικῶν μας παραδόσεων σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία, κυρίως τῆς κλασικῆς περιόδου, πρόθεσή μας εἶναι νὰ ἀπαλλαγοῦν τὰ διασωθέντα θεολογικὰ κείμενα ἀπὸ ὁποιαδήποτε παρερμηνεία ἢ παρεμβολὴ ποὺ ἔχουν δεχθεῖ τοὺς τελευταίους 17 αἰῶνες.

       Σκοποί μας καὶ κύριοι ἄξονες τῶν δράσεών μας εἶναι:
  • Ἡ ἀναγνώριση τῆς Ἑλληνικῆς Θρησκείας.
  • Ἡ ἀνάδειξη τῶν Ἀξιῶν καὶ τῶν Ἀρετῶν τῆς Ἑλληνικῆς Θρησκείας.
  • Ἡ ἀναγνώριση τῶν δικαιωμάτων μας ὡς αὐτόχθονες  Ἕλληνες.
  • Ἡ ὑπεράσπιση τῶν προγονικῶν Ἀξιῶν καὶ τῶν Ἱερῶν χώρων μας.
  • Ἡ σωστὴ προσέγγιση τῆς Ἑλληνικῆς λατρείας.
  • Ἡ συγκρότηση Ἀμφικτιονίας ὅλων τῶν ὑγιῶς σκεπτόμενων Ἑλλήνων, ὥστε μέσα ἀπὸ μιὰ συνολικὴ προσπάθεια νὰ συγκροτηθεῖ ἕνα ὁμαδικὸ κίνημα μὲ ἀρετὲς καὶ ἀξίες
       Καλοῦμε κάθε ἐλεύθερο Ἕλληνα πολίτη, μὲ τὸν ὁποῖο μποροῦμε νὰ μοιρασθοῦμε τὶς ἴδιες ἀνησυχίες, προβληματισμοὺς καὶ ὁράματα, σὲ κοινὴ δράση γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν κοινῶν σκοπῶν μας. Ἀποδεχόμαστε καὶ ἐνστερνιζόμαστε τὴν προγονικὴ κοσμοαντίληψη στὸ σύνολό της καὶ σὲ κάθε διάστασή της, ὅπως αὐτὴ ἦταν πρὶν τὴν καθιέρωση τοῦ Ἀνατολικοῦ δόγματος ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους.
       Ἡ Δράση μας, ποὺ θὰ ἐντατικοποιηθεῖ τοὺς ἑπόμενους μῆνες, βασίζεται στὴν ἴση καὶ ἀνιδιοτελῶς ἐθελοντικὴ συμμετοχή, χωρὶς κανένα κερδοσκοπικὸ σκοπὸ ἢ ἄλλου τύπου ὄφελος, πέρα ἀπὸ τὴν πραγματοποίηση τῶν κοινῶν μας στόχων. Οἱ θέσεις μας, οἱ ἐνέργειές μας, τὰ ἄρθρα, οἱ μελέτες μᾶς κλπ. θὰ ἀνακοινώνονται μέσα ἀπὸ τὸ blog μας καὶ τὴ σελίδα μας στὸ facebook, ὥστε νὰ εἶναι προσβάσιμα σὲ ὅλους τους Ἕλληνες.
ΘΕΟΥΣ ΣΕΒΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ


«ΙΕΡΟΦΑΝΤΕΣ»
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ